odroczony termin płatności, dane na nabywcę i odbiorcę. Książka dla Ponadczasowych Doradców Zawodowych