Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ I WARSZTATÓW
Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia Anna Płoska

Definicje używane w niniejszym regulaminie:
Uczestnik – osoba, która bierze udział w szkoleniach/ warsztatach.
Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora na rzecz innego Uczestnika.
Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka.
Szkolenia/warsztaty – zajęcia edukacyjne prowadzone przez Organizatora/Wykonawcę w wyznaczonym lub ustalonym miejscu i czasie, po wypełnieniu przez Klienta lub Uczestnika obowiązków formalnych.
Usługi – wszelkie inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie.
Organizator/Wykonawca – Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia Anna Płoska z siedzibą w Jelczu Laskowicach przy ul. Oławskiej 23 i/4, II piętro, podmiot organizujący i przeprowadzający szkolenia/warsztaty.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przyjmowania zgłoszeń, warunki organizacji szkoleń/warsztatów.
2. Każdy Uczestnik oraz Klient jest zobligowany do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Kursy/warsztaty odbywają się w siedzibie Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia Anna Płoska z siedzibą w Jelczu Laskowicach przy ul. Oławskiej 23 i/4, II piętro oraz miejscach wyznaczonych przez Organizatora/Wykonawcę.
4. Ceny szkoleń/warsztatów oraz czas ich trwania zawarte są w cennikach zatwierdzanych przez Organizatora/Wykonawcę.
5. Organizator/Wykonawca oferuje szkolenia i warsztaty zgodnie z aktualną ofertą zawartą na stronie: www.csipz.pl.
6. Organizator/Wykonawca organizuje i przeprowadza szkolenia/warsztaty zgodnie z polityką sanitarną na czas epidemii COVID -19.
7. Organizator/Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty. Zmiana oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych szkoleń i warsztatów nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Zawarcie umowy na prowadzenie szkoleń/warsztatów dokonywane jest poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego lub wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego dostępnego na platformie internetowej wraz z wyrażeniem zgody na zawarte w nich klauzule oraz dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem CSiPZ Anna Płoska.
2. Każdy Uczestnik szkolenia/warsztatów zobowiązany jest, z chwilą uczestnictwa w pierwszych zajęciach zorganizowanych przez Organizatora/Wykonawcę do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Grupy szkoleniowe/warsztatowe tworzone są na podstawie zapisów, do wyczerpania limitu miejsc.
4. W zależności od rodzaju szkoleń/warsztatów, o zapisie decydują: kolejność zgłoszeń i/lub wpłata zaliczki oraz dostarczenie formularza zgłoszeniowego.
5. Uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach możliwe jest wyłącznie po dokonaniu płatności za wybrane szkolenie/warsztaty. Organizator ma prawo odmówić udziału Uczestnika w szkoleniu/warsztatach w przypadku braku niniejszej opłaty.
6. W przypadku wyczerpania limitu miejsc istnieje możliwość umieszczenia Uczestnika na liście rezerwowej. Możliwe staje się wtedy utworzenie kolejnej grupy.
7. W przypadku małej liczby zgłoszeń, Organizator/Wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych grup. W tym przypadku zwracana jest opłata za odwołane zajęcia osobom, które za nie zapłaciły.
8. Szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie przedstawiony najpóźniej do tygodnia przed rozpoczęciem szkoleń/warsztatów.
9. Zajęcia odbywają się wg. ustalonego harmonogramu. W przypadku braku obecności Uczestnika na szkoleniach/warsztatach, Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane szkolenia/warsztaty, jednakże istnieje możliwość odrobienia zajęć w Centrum zgodnie z Grafikiem zajęć, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, jeżeli takie szkolenia/warsztaty będą nadal prowadzone.
10. Bez oficjalnej rezygnacji Organizator/Wykonawca ma prawo naliczać opłaty za zajęcia pomimo nieobecności Uczestnika ze względu na blokowanie miejsca w grupie.
11. Zmiana wybranej grupy na inną jest możliwa po uzgodnieniu z Organizatorem/Wykonawcą i w ramach wolnych miejsc w grupach.
12. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora/Wykonawcę z przyczyn losowych, Organizator/Wykonawca zaproponuje inny termin w celu  odpracowania zajęć. Jeśli zajęcia nie zostaną odpracowane – uczestnicy otrzymają zwrot nadpłaconej kwoty na konto bankowe.
13. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany poczekać z dzieckiem do momentu rozpoczęcia zajęć oraz odebrać dziecko po zakończeniu zajęć lub zapewnić mu bezpieczny transport do domu z osobą upoważnioną lub wypełnić oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć.
14. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie prowadzonych szkoleń/warsztatów, przekazywanych przez prowadzącego szkolenie/ warsztaty.
15. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalą się od miejsca prowadzenia zajęć przed rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu.
16. Organizator/Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
17. W uzasadnionych przypadkach Organizator/Wykonawca ma prawo zorganizować zajęcia w trybie online.
18. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator  nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani kontuzje, które zajdą bez winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora/Wykonawcy, prowadzącego zajęcia lub osób współorganizujących.
19. Organizator/Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za siebie ani za swoich pracowników w przypadku niewykonania swoich zobowiązań umownych lub w przypadku szkód, jeśli jest to spowodowane działaniem siły wyższej, w szczególności pożarem, powodzią, nawałnicą lub innymi klęskami żywiołowymi, wybuchem, strajkiem, wojną, zamieszkami lub innymi zdarzeniami znajdującymi się poza zakresem odpowiedzialności/wpływu Organizatora/Wykonawcy.
20. Za kontuzje, naruszenia zdrowia i życia własnego spowodowane przez Uczestnika na zajęciach odpowiada rodzic/ prawny opiekun.
21. Zapisując na zajęcia rodzic/ prawny opiekun/Klient/Uczestnik oświadcza, że Uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.
22. Organizator/Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się zajęć.
23. Rodzice/prawni opiekunowie/Klient/Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie oraz filmowanie zajęć w celach promocyjnych i marketingowych szkoleń/warsztatów.
24. Szkolenia/warsztaty mogą być nagrywane lub fotografowane przez osoby trzecie wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia.
25. Organizator/Wykonawca w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Uczestników szkoleń/warsztatów. Dane osobowe uczestników wykorzystywane będą   w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to jest do celów niezbędnych do realizacji szkoleń/warsztatów przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Uczestników Kursu i związane z nią przetwarzanie Danych Osobowych, którego szczegółowe zasady zostały zamieszczone w odrębnym dokumencie umieszczonym na stronie internetowej: www. csipz.pl i zgłoszeniu na szkolenie/warsztaty.
26. Organizator/Wykonawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Każdorazowa aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w formie PDF oraz  papierowej u Organizatora/Wykonawcy w dowolnym momencie.
27. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
28. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w miejscach przeprowadzania szkoleń zasad BHP i p.poż.
29. Każdy Uczestnik szkoleń/warsztatów zobowiązany jest dostosować się do poleceń osoby prowadzącej szkolenia/warsztaty.
30. Dokonanie zapisu na warsztaty, dokonanie opłaty i uczestniczenie w nich jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
31. Program i tematykę zajęć ustala Organizator/Wykonawca. Wysłanie zgłoszenia i akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że Klient lub uczestnik akceptuje program i tematykę szkoleń/warsztatów.
32. Płatność za szkolenie/warsztaty odbywa się na podstawie cennika umieszczonego na stronie www. csipz.pl i/lub harmonogramu wpłat i/lub wystawionej faktury.
33. Właścicielem praw autorskich do wszystkich materiałów szkoleniowych/warsztatowych udostępnianych Uczestnikom podczas zajęć jest
Organizator/Wykonawca.
34. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego, Organizator zapewnia zastępstwo lub realizację odwołanych zajęć w innym ustalonym przez instruktora terminie.
35. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia.
36. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wyjątkowych okoliczności (np.: klęska żywiołowa). W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.
37. Wszystkie ustalenia między Uczestnikiem/Klientem, a Organizatorem/Wykonawcą szkoleń/warsztatów muszą mieć formę pisemną.
38. Dziecko biorące udział w szkoleniach/ warsztatach pozostaje pod opieką Organizatora/Wykonawcy przez czas i na terenie organizowanych zajęć. Dziecko musi zostać odebrane przez Opiekuna nie później niż do momentu zakończenia Zajęć.
39. W razie braku realizacji szkoleń/warsztatów z przyczyn leżących po stronie Organizatora/Wykonawcy, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z podobnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem/Wykonawcą lub innych zajęć uzgodnionych z Organizatorem/Wykonawcą. W razie nieskorzystania z propozycji zamiennej, Klientowi/Uczestnikowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane szkolenia i warsztaty.
40. Klient może wypisać Uczestnika i/lub siebie z grupy w formie pisemnej (np. wiadomość email) ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypisanie z grupy następuje po stwierdzeniu przez Organizatora/Wykonawcę, że uregulowane zostały wszystkie zaległe opłaty. Organizator/Wykonawca ma prawo naliczać opłaty za zajęcia do momentu, gdy Klient nie wypisze siebie i Uczestnika ze szkoleń/ warsztatów, a co za tym idzie, nie ureguluje zaległych opłat.

§ 3 Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Cennikiem umieszczonym na stronie: www.csipz.pl integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem/Wykonawcą. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora/Wykonawcy oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem/Wykonawcą, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora/Wykonawcy oraz na jego stronie internetowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin szkoleń/warsztatów. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.
4. Organizator/Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć szkoleń/warsztatów w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku wszelkich pytań, bądź wątpliwości związanych z zapisami niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 533 632 233, Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia Anna Płoska z siedzibą w Jelczu Laskowicach przy ul. Oławskiej 23 i/4, II piętro.

Polityka sanitarna dotycząca funkcjonowania Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia (CSiPZ) w trakcie epidemii COVID-19 oraz zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby.

Organizacja działań placówki
1. Każda grupa szkoleniowa/warsztatowa przebywa w osobnej, wyznaczonej przez Organizatora/Wykonawcę sali.
2. Do grupy szkoleniowej/warsztatowej przyporządkowani są Ci sami opiekunowie.
3. W grupie szkoleniowej/warsztatowej może przebywać do 10 uczestników.
4. Sala wietrzona jest co godzinę.
5. Harmonogram zajęć jest tak zaplanowany aby uniemożliwić kontakt poszczególnych grup szkoleniowych/warsztatowych między sobą.
6. Organizator/Wykonawca, osoby prowadzące szkolenia/warsztaty zachowują 1,5 m dystans społeczny pomiędzy sobą.
7. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci  i ich opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego względem innych dzieci, rodziców i organizatora/ wykonawcy, osób prowadzących szkolenia/warsztaty wynoszącego minimum 2,0 m.
8. Rodzice/opiekunowie dzieci wchodzą wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki CSiPZ z zachowaniem zasady: jeden  rodzic/opiekun z dzieckiem na 15 m².
9. Na zajęcia nie będą wpuszczani uczestnicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Uczestnikom zajęć, rodzicom przyprowadzającym/odbierającym dzieci  i ich opiekunom wchodzącym do pomieszczeń  – po uzyskaniu zgody, mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony pracownik. W przypadku  odmowy zgody na mierzenie temperatury, osoby te będą proszone o opuszczenie budynku.
10. Organizator/Wykonawca zapewnia, że w salach, w których odbywają się zajęcia nie ma przedmiotów i sprzętu, których nie da się skutecznie uprać lub zdezynfekować.
11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u uczestnika zajęć lub rodzica/opiekuna, pracownik nie wpuszcza uczestnika na zajęcia i informuje organizatora/wykonawcę o zaistniałej sytuacji.
12. Organizator/Wykonawca prowadzi komunikację z uczestnikami, rodzicami/ opiekunami prawnymi dotyczącą bezpieczeństwa w placówce, ustala tzw. szybką ścieżkę kontaktu z uczestnikami i rodzicami (lista uczestników z numerami telefonów do rodziców/ opiekunów prawnych).
13. W placówce posiadamy wydzielony obszar na potrzeby odizolowania osoby z podejrzeniem objawów chorobowych (zaopatrzone w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk).
14. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (takich jak kaszel, duszności, gorączka, katar), jest on niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
15. Organizator/Wykonawca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru uczestnika zajęć z placówki informując o powodach.
16. Organizator/Wykonawca lub wyznaczony przez niego pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczestników zajęć z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
17. Organizator/Wykonawca, osoby prowadzące szkolenia/warsztaty przeprowadzają uczestników zajęć do innej, pustej sali, a sala w której przebywał uczestnik zajęć jest dezynfekowana.
18. Uczestnik zajęć w izolacji przebywa pod opieką organizatora/wykonawcy, osoby prowadzącej szkolenia/warsztaty lub innego wyznaczonego pracownika placówki CSiPZ, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
19. Opiekunowie prawni/rodzice izolowanego uczestnika zajęć odbierają go z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do placówki CSiPZ.
20. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje organizatora/wykonawcę lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
21. Organizator/Wykonawca lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie kolejnych uczestników zajęć do czasu dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
22. Organizator/Wykonawca lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną .
23. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest dezynfekowane.
24. Organizator/Wykonawca lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
25. W przypadku uzyskania informacji od rodziców/opiekunów prawnych lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, organizator/wykonawca niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, celem uzyskania wskazówek i instrukcji do dalszego postępowania.

Higiena, i dezynfekcja placówki
1. Zapewniamy płyn do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do placówki CSiPZ i pilnujemy, aby uczestnicy i rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu.
2. Pilnujemy żeby osoby wchodzące do placówki miały zakryte usta i nos.
3. Pilnujemy aby uczestnicy i rodzice/opiekunowie  dzieci regularnie myli ręce.
4. W razie konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka używamy – jednorazowych rękawiczek, maseczek na usta i nos, a także fartuchów z długim rękawem.
5. Każdorazowo przed wymianą grupy dzieci dokonywana jest dezynfekcji zestawów klocków i innych przedmiotów używanych przez uczestników podczas szkoleń i warsztatów.
6. Każdorazowo dokonujemy dezynfekcji sal i ciągów komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów stołów, krzeseł, klawiatury komputerów, włączników itp.
7. Prowadzimy bieżącą dezynfekcję toalet.