Regulamin sklepu
internetowego
Centrum
Szkoleń i Promocji Zatrudnienia

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin
  dotyczy Sklepu internetowego Centrum
  Szkoleń i Promocji Zatrudnienia,
  dostępnego pod adresem https://csipz.pl/sklep
 2. Regulamin
  określa warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia
  usług drogą elektroniczną Centrum
  Szkoleń i Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o., ul. Orla 13, 55-220
  Jelcz-Laskowice, NIP 912-19-44-101, REGON 528008688,
  zwanym dalej Sprzedawcą, a także określa postępowanie
  reklamacyjne.
 3. Regulamin
  skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców
  oraz
  określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem
  Sklepu.

§ 2 Definicje


Użyte w Regulaminie definicje
należy rozumieć następująco:

 1. Sklep
  – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
  internetowym https://csipz.pl/sklep
 2. Sprzedawca
  Centrum Szkoleń i Promocji
  Zatrudnienia Sp. z o.o., ul. Orla 13, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP
  912-19-44-101, REGON 528008688
 3. Klient
  – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu i
  korzystający z jego funkcjonalności,
 4. Konsument
  – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorca
  – Klient prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
  gospodarczej,
 6. Zamówienie
  – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
  sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt
  – dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży
  między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk
  – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane
  przez Klienta Produkty, umożliwiający dokonanie zakupu i dostawę
  Produktu.
 9. Operator płatności
  – System płatności: PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

  NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, Nr KRS 0000347935.

 10. Umowa
  umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego
  systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
  wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania
  się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Konto
  – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez
  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w
  Sklepie
 12. Formularz rejestracyjny
  – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 13. Formularz zamówienia
  – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie i
  określający warunki Umowy zawartej na odległość, także dostawy
  i płatności
 14. Regulamin
  – niniejszy regulamin Sklepu
 15. Rachunek bankowy
  sprzedawcy ALIOR BANK  67 2490 0005 0000 4530 0024 1958

§ 3 Produkty

 1. Sklep oferuje produkty
  niematerialne w formie cyfrowej, m.in.: webinary, ebooki, kursy
  online. Wysyłka tych produktów następuje drogą elektroniczną do
  24h od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 2. Produkty fizyczne w postaci
  książek, narzędzi edukacyjnych, kalendarzy, notesów, segregatorów, artykułów piśmienniczych i
  gadżetów wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub
  poczty polskiej w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty
  na koncie Sprzedawcy.

§ 4 Kontakt ze Sklepem


Klient
może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sklep@csipz.pl

§ 5 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w
  tym składania zamówień na Produkty, niezbędne jest urządzenie
  końcowe z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz
  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca nie ponosi
  odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu
  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
  trzecich lub brakiem kompatybilności Sklepu internetowego z
  infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo
  do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu. O planowanej
  przerwie Klienci zostaną powiadomieni na stronie Sklepu.

§ 6 Ceny w Sklepie

 1. Wszystkie ceny w sklepie są
  podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Całkowita kwota płacona
  przez Klienta obejmuje cenę Produktu oraz koszt dostawy (w
  przypadku produktów fizycznych). O wysokości wszystkich kosztów
  Klient zostaje poinformowany w momencie przystąpienia do umowy
  sprzedaży i wypełnienia formularza zamówienia.

§ 7 Umowa Sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub fizycznego, Klient wykonuje następujące czynności:
  • dodaje Produkt do koszyka, klikając przycisk „Kup teraz”,
  • z widoku koszyka, klika w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnia Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  • akceptuje warunki Regulaminu,
  • klika w przycisk “Kupuję i płacę”.
  • po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę” Klient wybiera sposób płatności:


– po wybraniu płatności
przelewem bankowym Klient zostaje przekierowany do strony z danymi
Sprzedawcy do przelewu. Aby płatność została uznana za skuteczną,
musi zostać zaksięgowana na koncie Sprzedawcy. Potwierdzenie zakupu
zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu
zamówienia,


– po wybraniu płatności za
pośrednictwem Przelewy24, Klient zostanie przeniesiony na stronę
Operatora płatności w celu dokonania zapłaty za wybrane Produkty.
Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostaje przeniesiony na
stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie
przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu
zamówienia.

2. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

3. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

§ 8 Płatności i dostawa

1. Dostępne są następujące metody płatności:

 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • płatności elektroniczne Przelewy24.pl

2. Wszystkie szczegóły dotyczące płatności są określone w formularzu zamówienia.
3. Dostępne są następujące metody dostawy Produktu:

 • produkty niematerialne – przesyłka drogą elektroniczną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 • produkty materialne – przesyłka kurierem lub pocztą polską do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 9 Konto w Sklepie

 1. Klient ma możliwość
  założenie w Sklepie konta, dla ułatwienia składania zamówień.
 2. Założenie konta jest
  bezpłatne, Klient może w każdym momencie je usunąć, bez
  podawania przyczyn i konsekwencji.
 3. Aby założyć konto należy
  wypełnić formularz rejestracyjny i podać: imię i nazwisko,
  adres, numer telefonu oraz adres e-mail oraz login i hasło.
 4. Logowanie do konta odbywa się
  poprzez podanie loginu i hasła umieszczonego w formularzu
  rejestracyjnym.
 5. Aby zlikwidować konto należy
  skontaktować się ze sprzedawcą na adres podany w §3 niniejszego
  Regulaminu.

§ 10 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres podany w §3 Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca dostarczy nowy Produkt nie pobierając dodatkowej opłaty. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

§ 11 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy pisemnie pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §1 Regulaminu przed upływem terminu podanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12 Rozpatrywanie roszczeń

 1. Sprzedawca zgadza się na rozwiązanie ewentualnych sporów wynikających z  umów zawartych na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony umowy.
 2. Konsument może wybrać między innymi, następujące pozasądowe sposoby rozwiązania sporu ze Sprzedawcą:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystanie z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 13 Dane osobowe i pliki Cookies


Zasady przetwarzania danych
osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w
Polityce prywatności i plików cookies.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep
  internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z
  dniem publikacji w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie
  prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany
  wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed
  zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w
  dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w
  niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy
  prawa, w szczególności: Kodeks cywilny; ustawa o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną; ustawa o prawach konsumenta i inne.