Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin dotyczy Sklepu internetowego Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia, dostępnego pod adresem https://csipz.pl/sklep
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia usług drogą elektroniczną Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia Anna Płoska, ul. Orla 13, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP 912-182-49-05, REGON 367195769, zwanym dalej Sprzedawcą, a także określa postępowanie reklamacyjne.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców oraz określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://csipz.pl/sklep
 2. Sprzedawca Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia Anna Płoska, ul. Orla 13, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP 912-182-49-05, REGON 367195769
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu i korzystający z jego funkcjonalności,
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorca – Klient prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, umożliwiający dokonanie zakupu i dostawę Produktu.
 9. Operator płatności – System płatności Dotpay S.A., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28b, 30-552 Kraków, KRS 0000296790, NIP 6342661860, REGON 240770255.
 10. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 12. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 13. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie i określający warunki Umowy zawartej na odległość, także dostawy i płatności
 14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 15. Rachunek bankowy sprzedawcy ING 27 1050 1520 1000 0091 1781 9145

§ 3 Produkty

 1. Sklep oferuje produkty niematerialne w formie cyfrowej, m.in.: webinary, ebooki, kursy online. Wysyłka tych produktów następuje drogą elektroniczną do 24h od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 2. Produkty fizyczne w postaci kalendarzy, notesów, segregatorów, artykułów piśmienniczych i gadżetów wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 4 Kontakt ze Sklepem

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@csipz.pl

§ 5 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień na Produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu. O planowanej przerwie Klienci zostaną powiadomieni na stronie Sklepu.

§ 6 Ceny w Sklepie

 1. Wszystkie ceny w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Całkowita kwota płacona przez Klienta obejmuje cenę Produktu oraz koszt dostawy (w przypadku produktów fizycznych). O wysokości wszystkich kosztów Klient zostaje poinformowany w momencie przystąpienia do umowy sprzedaży i wypełnienia formularza zamówienia.

§ 7 Umowa Sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub fizycznego, Klient wykonuje następujące czynności:
  • dodaje Produkt do koszyka, klikając przycisk „Kup teraz”,
  • z widoku koszyka, klika w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnia Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  • akceptuje warunki Regulaminu,
  • klika w przycisk “Kupuję i płacę”.
  • po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę” Klient wybiera sposób płatności:

– po wybraniu płatności przelewem bankowym Klient zostaje przekierowany do strony z danymi Sprzedawcy do przelewu. Aby płatność została uznana za skuteczną, musi zostać zaksięgowana na koncie Sprzedawcy. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia,

– po wybraniu płatności za pośrednictwem Dotpay.pl, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty za wybrane Produkty. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

2. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

3. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

§ 8 Płatności i dostawa

1. Dostępne są następujące metody płatności:

 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • płatności elektroniczne Dotpay.pl

2. Wszystkie szczegóły dotyczące płatności są określone w formularzu zamówienia.
3. Dostępne są następujące metody dostawy Produktu:

 • produkty niematerialne – przesyłka drogą elektroniczną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 • produkty materialne – przesyłka kurierem lub pocztą polską do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 9 Konto w Sklepie

 1. Klient ma możliwość założenie w Sklepie konta, dla ułatwienia składania zamówień.
 2. Założenie konta jest bezpłatne, Klient może w każdym momencie je usunąć, bez podawania przyczyn i konsekwencji.
 3. Aby założyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail oraz login i hasło.
 4. Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła umieszczonego w formularzu rejestracyjnym.
 5. Aby zlikwidować konto należy skontaktować się ze sprzedawcą na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.

§ 10 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres podany w §3 Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca dostarczy nowy Produkt nie pobierając dodatkowej opłaty. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

§ 11 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy pisemnie pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §1 Regulaminu przed upływem terminu podanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12 Rozpatrywanie roszczeń

 1. Sprzedawca zgadza się na rozwiązanie ewentualnych sporów wynikających z  umów zawartych na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony umowy.
 2. Konsument może wybrać między innymi, następujące pozasądowe sposoby rozwiązania sporu ze Sprzedawcą:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystanie z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 13 Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeks cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa o prawach konsumenta i inne.